Kelta mágia

Kelta kővarázslat-Védelmi mágia

A természet a legfontosabb benne. A nők nem csak anyák voltak, de harcosok is, és egyenlő jogokat élveztek a férfiakkal, így hát igazi szabadságot élvezhettek itt. Egy kelta élete tele volt varázslattal és mágiával. A kelták úgy tartották, hogy isteneik megjelenhetnek bárhol, bármikor, s az emberi fajnak mintegy kötelessége is, hogy szükség esetén segítségül hívja az istenvilágot. Ismerik a gyógyfüveket és növények varázstudományát. Különös erejű köveket kell keresniük, é szolgálatukba bűvölniük, akár energia tárgyként. Az ősi istenek befolyása alatt kell élniük, ők nagyon is így tartották.

Ez a mágia hisz a láthatatlanban és fölhasználja azt hiszen ösztönösen érezzük ezeknek az erőknek a működését. A mágia gyakorlása hamar előhívja a varázsló lényének rejtett vonásait. Ezért nagyon fontos, hogy a mágus igazi önismerete és önfegyelemre tegyen szert. A mágus legelső feladatai közé tartozik, hogy kitörölje magából a kudarcélmények és csalódások nyomait. A mágia akkor hatásos, ha hisz a mágus a saját erejében. Mindenhez fejlesztenünk kell rejtett vagy belső valójukat. Változtatniuk kell rossz szokásaikon, negatív önképükön, föl kell hagyniuk a füllentésekkel, apró csalásokkal, stiklikkel, nem szeghetik meg ígéreteiket, le kell szokniuk szenvedélyeikről. Amint belső énjük átalakul látni fogják, hogy a mágia is jobban a kezükre dolgozik majd. Életükbe ezzel beköltözik az egészség, a boldogság, és a jólét.

A mágus tudományát valaha ezek alkották: noscere- tudás, audere –merés, velle- akarás, tacere- hallgatni tudás, ire –fejlődésre való képesség. Félszívvel játszadozva senki sem számíthat eredményekre.

A mai boszorkányok azt vallják, hogy elődeik máig segíteni képesek e mesterség mai művelőit.

Druida papok tanítása: az isteneket imádd, ne a gonoszt, légy erős és bátor. A kelta papságot a druidák alkották.

Úgy tartották három akadálya lehet a fejlődésnek, önösség vagy büszkeség, hazugság, és fölösleges kegyetlenség.

A kelta istenek személyes jóslata - Neked vajon melyik üzent? - Női Portál

Kelta varázslatok

A kelták életében a mágia és a varázslatok mindennaposnak számítottak. Alapvető fontosságú szentségnek tartották a hármas számot, mint a létezés alapját. Az egyes, azaz az ég -a szellem, az istenek lakhelye – és a kettes, vagyis a föld, az anyag – a dualitás – összességeként, a mindkét világban létező, mindkét jellemzőből álló ember szimbólumának tekintették. Az istenekhez hasonlatos embert teremtő, alkotó, azaz varázslatra képes lénynek tartották.
A kelták úgy hitték, ha három szent dolgot tettek meg egymás után vagy valamit háromszor megismételtek, az sokszoros erővel érvényesült és az örökkévalóságig fennmaradt, illetve addig, amíg egy még szentebb hármasság meg nem törte vagy nagyobb ereje folytán fölé nem kerekedett.

Istenek, királyok, szentek hármassága

A mindennapi élet szerves részét képezte az istenek, istennők tisztelete és a hozzájuk tartozó történetek mesélése is. A híres és hírhedt ír Badb azonban nem egy istennőt, hanem egy istennőhármasságot jelképezett, a varjú alakjában megjelenő halál és háború patrónusait, Morrighan-t, Nemhain-t és Macha-t, akikről az emberek úgy tartották, félelmet és bátorságot egyaránt gerjeszthetnek a küzdő felek szívében, hogy befolyásolják a csata kimenetelét. Hasonló hármasság található a mesterségistenek között is, akikhez több okból is fordultak a gyógyítástól az ekevastisztításon át egészen a szántásig. A dárdahegyeket készítő kovács és gyógyító isten Goibniu, a fémműves, bronzkovács Creidne és a dárdanyeleket megalkotó ács, Luchtaire mindannyian három mozdulattal készítik el a mágikus eszközöket vagy a fegyvereket, hogy ezáltal hatalommal ruházzák fel az élettelen tárgyakat, például Lugh isten dárdáját.

A fennmaradt dokumentumok szerint a kelta népek az emberáldozathoz is rendszerint három halálnemet választottak. A hármas halálnak nevezett szertartás során az áldozatot egy fa ágai közé szorítva megégették (vagy egy izzó vasházba zárták), vízbe fojtották, és dárdával vérét vették. Más források szerint megfojtották, megkövezték, majd lándzsára húzták. Két ír király, Diarmaid mac Cerbhaill és Muirchertach mac Ecra történetében példát is találhatunk a hármas, rituális királygyilkosság egy másik formájára. A két ember égő házból menekült több sebből vérezve, és végül egy sörrel telt kádba fúlt. Ez a rítus a szakrális királyság szerves része volt, amit az ír sziget egy másik honfoglaló népe, a Fir Bolgok vezettek be. Hitük szerint a jó termés, a gazdagság és a boldogság a királytól függött, ha hagyják megöregedni és megbetegedni, a nép sorsa is rosszra fordult volna. Az új király kiválasztásakor is hármas próbát kellett kiállnia a jelöltnek.

A mágikus erővel rendelkező emberek is gyakorta kapcsolódtak a hármas számhoz. Jó példa erre a VI. században élt Szent Teilo, akiről azt tartották, holtteste egy éjjel megháromszorozódott. A három test a walesi Penallyban, Illandaffiban és Llandeilo Fawrban van eltemetve. Ez a csoda már önmagában is jelentőségteljes volna, de ha hozzávesszük a kelták hármasságokhoz való vonzódását, még nagyobb hatalmú emberről kapunk képet. Az ír mondákból ismerhetünk egy szintén misztikus erejéről híres ifjú hőst, Cú Chulainn-t, aki amikor úrrá lett rajta a harci mámor, háromszorosára nőtt, haja dárdaként meredezett, és akkorát tudott ordítani, hogy azt az ország másik végében is meghallották. Ez már önmagában egy hármasság, így amikor azt akarták, hogy lehiggadjon, egy újabb hármassággal kellett megtörniük a varázslatot. Háromszor kellett lelocsolniuk hideg vízzel, hogy elfojtsák a rajta elurakodó mágikus dühöt.

Cú Chulainn geise

Miután ellenségei egy csatában nem tudták legyőzni a híres ulsteri hőst, Cú Chulainn-t, csellel próbálkoztak. Három boszorkány megfőzött egy kutyát az út mellett, amerre a harcos elhaladt. Mikor a férfi melléjük ért, az asszonyok megkínálták a hússal, és a hős elfogadta, mert kötötte egy geise (végzete), mely szerint nem mehetett el olyan tűzhely mellett, melyen főtt valami, anélkül, hogy meg ne kóstolta volna az ételt. Egy másik geis azonban arra figyelmeztette, ne egyen a névrokonából, amit az első szabály által megszegni kényszerült, mivel neve annyit jelent, Chulainn kutyája. Amint Cú Chulainn elvette az asszonyoktól a húsdarabot, rögtön érzéketlenné vált a karja és a válla, így hűséges segítőjének, Laegnek kellett tovább vezetnie a harcikocsit, hogy megmentse urát a biztos haláltól. 

Az ősök megidézése
A szertartások és a különféle rítusok többnyire valamely ős vagy isten korábbi cselekedeteinek megismétléséről, modern szemlélettel nézve eljátszásáról szóltak, azzal a különbséggel, hogy a cselekményben résztvevők valóságában nem szerepről, hanem az ős vagy isten megszemélyesítéséről, azaz ‘azzá válásról’ volt szó. Az ilyen mindennapi rítusok és cselekvések elvégzésével az emberek visszakerültek mitoszaik helyszínére és idejébe, isteneik, őseik állapotába, a világ keletkezésének, vagy egy vágyott történés megvalósulásának időpontjába.
A szertartások az állandóságot jelképezték a kelták számára. Azzal, hogy visszatértek a korábbi, mítikus időkbe, és azokat beemelték a jelen valóságukba, létrehoztak egy folyamatosságot, egy összeköttetést a múlt és a jövő között. Egy isten rituális megölése és feltámadása az idők kezdetéig vitte el őket, és ezt újra és újra megismételték, így folyamatos kapcsolatban maradhattak őseikkel, isteneikkel és rajtuk keresztül önmagukkal. Történeteiken keresztül ismerték múltjukat, őseiket, valóságos volt számukra a világ keletkezése, az istenek cselekedeteiből megérthették az emberek cselekedeteit, és magyarázatot találhattak a körülöttük történő eseményekre.

A kelta Hold amulett és a Claddagh gyűrű, … | Ébredezők.hu

Megszentelt föld
A kelta varázstudók, a druidák csak a páratlan számokat tekintették kiegyensúlyozottnak, a páros számokat nem használták mágikus célokra. Tanításaikat háromsoros versekben, triádákban adták tovább az emberek számára, ilyenformán is növelve szavaik erejét.

Világszemléletük szerint a valóság is három szférából áll, melyeket a felső régió, a levegő (ég), a középső világ, a föld, és az alsó világ, a víz (tenger) testesít meg. Világfájuk, a Bile levelei és lombkoronája az istenek lakhelyét (azaz az eget), törzse az emberek világát (a földet), míg gyökerei a túlvilágra vezető utakat, kapukat, az ősök birodalmát (a tengert) szimbolizálta. Hitük szerint e három őselem, a föld, a víz és a levegő egységéből jött létre a fizikai valóság, és vált láthatóvá az anyagi világ, a tűz szikrájának segítségével. Ezt a hármas felosztást és egy középpontot láthatjuk a triskele-ben, a három karú spirál motivumában, ami a druidák egyik legfontosabb szimbóluma volt. A triskele három karja szintén a földet, a vizet és a levegőt jelképezte. Ezt a hármat a középpontban égő tűz mozgatja, ami az isteni szikra megfelelője. Időnként találkozhatunk a világ kilences felosztásával is, mely a hármasság megháromszorozásaként egy még magasabbrendű mágikus erővel bír.

A kelták világában minden, amit birtokba vettek megszenteltté vált. Ha új területet hódítottak meg, kapcsolatot kerestek az ottani erőkkel, szellemekkel, istenségekkel és kijelölték a hely középpontját. A középpont rendkívül fontos szereppel bírt, akár egy házról, a család vagy a törzs területéről vagy egy egész királyságról volt szó. A terület határán kívüli világ már nem tartozott a számukra létező birodalomhoz.
Minden terület középpontja a felső és alsó világgal való kapcsolatot fejezte ki, hasonlóan a világtengelyhez, a sámánok világfájához vagy létrájához, akik ezeken keresztül mágikus utazásokat tehettek a szellemek, az istenek és az ősök birodalmaiba. A középpont kijelölése önmagában már egy rítust, egy teremtési folyamatot valósított meg, hiszen ennek a pontnak a meghatározása hozta létre, helyezte bele a valóságba az adott területet, ami addig nem létezett abban a formában. A korabeli házak füstnyílása (akárcsak a jurták és a nomád népek sátrainak füstnyílásai) a praktikus okok mellett az éggel való kapcsolatot is megadták az ott élőknek. Kijelölték a középpontot és a más szinten lévő világokkal való kapcsolat lehetőségét is megteremtették. A fent és lent meghatározása mellett fontos volt a kint és bent kijelölése is. Akárcsak a városok, települések körüli falak vagy sáncok, a házak, jurták küszöbe (ami sok helyen az ősök szellemeinek, a család védelmezőinek lakóhelye volt) is meghatározta a biztonságos belső valóság és az azon kívüli, nem szent, nem meghatározott külvilág közötti határvonalat.

Amikor Mil fiai, Írország utolsó honfoglalói és egyben az írek ősei a zöld sziget partjaira léptek, először három istennővel találkoztak. Éire, Fodhla és Banbha üdvözölte őket a szigeten, és Eire megjósolta nekik, hogy a sziget örökre az övék lesz. De Mil legidősebb fia, Donn durván elutasította. Azt állította, hogy nem nekik, hanem magukkal hozott isteneiknek köszönhetik majd a már ott élő nép fölötti győzelmet. Ekkor az istennő megátkozta őket: Sem nekik, sem gyermekeiknek nem lesz öröme a szigeten. Ezután megkérte Ameirgin-t, Mil fiainak druidáját, hogy róla nevezzék majd el az országot. Megérkezésük után Mil fiai mágikus csatát kezdtek a már ott élő Tuatha Dé Danann-nal, Danu istennő népével. Danu druidái az elemi erőkkel próbálták elűzni a betolakodókat, de nem jártak sikerrel. Az írek ősei végül partra szálltak, majd druidájuk, Ameirgin egy varázslatot bocsátott az ír földre. A nagy erejű költemény lényege abban állt, hogy a varázsló minden létező szférát önmagával azonosított, ami mágikus szempontból vizsgálva egyértelművé teszi, hogy Ameirgin egyenlővé vált a mágia tárgyával, gyakorlatilag birtokolta azt:

“Szél vagyok a tenger felett, Óceán hulláma vagyok, Tenger zúgása vagyok, Hét küzdelem bikája vagyok, Keselyű vagyok a sziklán, A Nap könnye vagyok, Virágok szépsége vagyok, Vadkan merészsége vagyok, Lazac vagyok a tóban, Lapályon elterülő tó vagyok, A szó hatalma vagyok, A mesterség ereje vagyok, Dárdával vívott küzdelem vagyok, Isten vagyok, aki a tüzet adja a fejbe…”

A varázslat segítségével Mil fiai megszerezték az uralmat az ír sziget felett, és ahogy Éire istennőnek megígérték, róla nevezték el új birodalmukat.
Ahogy Ameirgin megnevezte, önmagával azonosította a természet erőit, uralma alá hajtotta Éire szigetét. Kapcsolatba került az istennővel, és azáltal, hogy teljesítette a kérését, szimbolikus formában egyezséget kötött a ‘hely szellemével’, azzal az erővel, ami minden természetkultusz alapvető fontosságú eleme.
A kelták Mil fiai után is megőrizték a természet különféle aspektusainak ismeretét és tiszteletét. Isteneket és istennőket társítottak dombokhoz, erdőkhöz, ligetekhez, folyókhoz és tavakhoz, mindenhez, ami körülvette őket a természetben. Voltak azonban olyan helyek, helyszínek, amik még különlegesebbekké váltak valami misztikus, isteni beavatkozás vagy fontos történés miatt. Ezek megőrzésének egyik eszköze, a kelta hagyományban fontos helyet elfoglaló tudomány a dinnshenchas, vagyis a helyek és helynevek történetének ismerete. A bárdok, filik és druidák hatalmas tudásának részét képezte ez a legpontosabban talán történeti földrajznak nevezhető, a mágikus tudást szimbolikus formában továbbvivő történetek gyűjteménye.

A szó ereje
A kelták hittek a kimondott szó erejében. Az eskü, az áldás és az átok is mind nagy szerepet töltött be az életükben. Ahhoz, hogy valakire átkot szórjanak, elég volt a szélbe kiáltaniuk a szavakat, mert úgy tartották, az elviszi azokat oda, ahova szánják.

A név hatalma


A kelták nem adtak nevet az újszülötteknek, mert úgy tartották, amit elneveznek, az létezővé válik, ezáltal ki van téve a gonosz szellemek ármánykodásának. A magasabb rangúak csecsemői ekkor egy úgynevezett geis-t, vagyis ‘végzetet’ kaptak a druidáktól.
Hogy a gyerekeket megvédjék, még idősebb korukban is csak különféle gúnyneveken szólították őket, hogy megtévesszék az ártó erőket. Végleges nevüket csak fiatal felnőttként kapták meg, amikor már fegyverforgatóként állhattak apjuk oldalán. 

Amikor Mil fiai győzedelmeskedtek Danu népe felett, a fődruida mágikus versekkel és a szavak hatalmával kényszerítette az isteni (anyagtalan, szellemi) lényeket, hogy vonuljanak vissza a távoli szigetekre, a vizek mélyére és a föld alá. Megegyeztek, hogy a felszíni világ az embereké lesz, de az összes többi hely felett a később tündéreknek nevezett istenek uralkodhatnak majd. A Hódítások könyve szerint az istenek elmenekültek, mások szerint még ma is ott élnek a sidhekbe, vagyis a tündérdombokba húzódva. A Tuatha Dé Danann helyett most Daoine Sidhe, vagyis az Üreges Dombok Népe néven ismerik, és azóta is a boszorkányok, mágusok tanítóiként, segítőiként tartják őket számon. Mil fiainak leszármazottai az írek pedig még mindig azon a szigeten élnek, amit egykor a szavak hatalmával, egy mágikus vers segítségével foglaltak el isteneiktől.